Smart Money


עמל פירעון מוקדם למשכנתא – למה קונסים אותנו?

עמל פירעון מוקדם למשכנתא – למה קונסים אותנו?

אחד הסעיפים שחשוב ביותר לברר בעת נטילת משכנתא, הוא מה שנקרא "עמלת פירעון מוקדם". רבים מאיתנו מכירים את העמלה הזו בתור "קנס" אותו אנו נדרשים לשלם לבנק (או לגוף שהעניק לנו את המשכנתא), במידה ואנחנו מעוניינים לשלם בשלב מסוים את כל יתרת המשכנתא שלנו, ולא להמשיך ולשלם אותה מדי חודש (למשל – במקרה בו קיבלנו ירושה גדולה ואנחנו מעוניינים להשתמש בה על מנת להיפטר מהמשכנתא ארוכת הטווח שנטלנו).

אנשים רבים מתרעמים כאשר הם שומעים על כך שהבנק "קונס" אותם במקרה בו הם מעוניינים לשלם את כל המשכנתא במקום – "אם אני מעוניין לתת לבנק במקום את כל הסכום שאני חייב לו, מדוע הוא קונס אותי"?? בפועל, לא מדובר בקנס בלתי צודק. רחוק מכך – מדובר בעמלה הגיונית ומתבקשת מבחינתו של הבנק. מהו גובה העמלה שגובה כל בנק ובנק? זה כבר סיפור אחר לגמרי...

יועצי מס בירושלים - פיצוי על אובדן תשלומי ריבית עתידיים

כאשר הבנק מעניק לנו משכנתא, הוא למעשה מתכנן לקבל מאיתנו תשלומי קרן וריבית חודשיים, למשך תקופה ידועה מראש של כך וכל שנים. הבנק עושה שימוש בהכנסות העתידיות הצפויות הללו על מנת לתכנן ולכלכל את צעדיו (למשל, הענקת הלוואות ומשכנתאות ללקוחות נוספים...). כאשר אנחנו באים יום בהיר אחד ואומרים לבנק – אנחנו משלמים לך עכשיו את יתרת הקרן, הוא למעשה מפסיד את תשלומי הריבית העתידיים שאמור היה לקבל מכם. לכן, הבנק לוקח לעצמו פיצוי, בדמות עמלת פירעון מוקדם.

גובהה של עמלת פירעון מוקדם נקבע כיום באופן אחיד, על פי הוראותיו הברורות של בנק ישראל. מדובר בנוסחה מפורטת המכניסה לחישוב את הריבית הנגבית ביום בו אנו פורעים את ההלוואה, את הריבית התקופתית על פיה מחושבת אותה משכנתא, את גובה ומספר התשלומים העתידיים שהבנק אמור היה לקבל מאיתנו, את גובה המדד וערכה הנוכחי של הקרן הנפרעת בפירעון המוקדם, הפרשי ריבית והצמדה ועוד. נוסחה מסובכת ומורכבת אשרה נועדה להתמודד עם כל המרכיבים הרבים והשונים של המשכנתא, וכל ההשלכות המתקבלות ממקרה של פירעון מוקדם.

לסיכום, עמלת פירעון מוקדם אינה סתם עוד עמלה סתמים באמצעותה הבנקים מנסים לעשוק אותנו. מדובר בעמלה לגיטימית, אותה עלינו לקחת בחשבון בבואנו לקחת משכנתא חדשה.